Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2008

Η απόφαση - κόλαφος του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου για τα κολέγια

Τα πάνω κάτω στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση φέρνει η χθεσινή απόφαση-κόλαφος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που καταδίκασε τη χώρα μας για 5 παραβάσεις κοινοτικής νομοθεσίας (οδηγία 89/48) που αφορούν τα κολέγια. Με την απόφασή του, το Ευρωδικαστήριο τινάζει στον αέρα τον πρόσφατο νόμο Στυλιανίδη για τον έλεγχο των κολεγίων, κρίνοντας ότι η Ελλάδα δεν μπορεί ούτε να ελέγξει την ποιότητα των σπουδών που παρέχουν, αλλά ούτε και να τα διαχωρίσει σε κολέγια- που θα καταβάλλουν μάλιστα εγγυητική επιστολή 500.000 ευρώ για να μπορούν να λειτουργούν- και σε απλά Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, όπως προβλέπει ο νέος νόμος. Επίσης, απαιτεί από την Ελλάδα να αναγνωρίσει άμεσα τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των κολεγίων και υποχρεώνει να αναγνωριστούν τα πτυχία αυτά και για όσους εργάζονται ήδη στον δημόσιο τομέα ώστε να μπορούν να λάβουν προαγωγές και μισθολογικές αυξήσεις. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κρίνει... εκτός θέματος όλη τη συζήτηση που άνοιξε στην Ελλάδα για παραβίαση του άρθρου 16, και αποφαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που συνήψαν συμφωνίες δικαιόχρησης με ξένα ΑΕΙ δεν ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ώστε να προκύπτει ζήτημα εφαρμογής της συνταγματικής απαγόρευσης.

Διαβάστε αναλυτικά την υπόθεση 
Οι επιπτώσεις από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Για όσους εργάζονται στον δημόσιο τομέα 
Στο εξής η Ελλάδα οφείλει να επιτρέπει τις μετατάξεις σε θέσεις κλάδου ανώτερης κατηγορίας όλων όσων θα προσκομίσουν δίπλωμα σπουδών από οποιοδήποτε κολέγιο συνεργάζεται με πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Επίσης, προκύπτει ζήτημα αναγνώρισης των πτυχίων αυτών και στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για το Δημόσιο. 
Άσχετη η συζήτηση για το άρθρο 16 
Η Ελλάδα είχε ισχυριστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα πτυχία που χορηγούν τα κολέγια λόγω της γνωστής συνταγματικής απαγόρευσης του άρθρου 16. Με την απόφασή του το Δικαστήριο έκρινε ότι όλη αυτή η φιλολογία για το άρθρο 16 ήταν... άσχετη με το θέμα! 
«Το άρθρο 16 του Ελληνικού Συντάγματος δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής προκειμένου περί σπουδών παρεχομένων βάσει συμφωνιών δικαιόχρησης, εφόσον αυτές δεν εντάσσονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα», αναφέρει το Δικαστήριο. 
Τα επαγγελματικά δικαιώματα 
Σύμφωνα με την απόφαση, ακόμα και η ίδια η Ελληνική Δημοκρατία δέχεται ρητώς ότι το ΤΕΕ δεν μπορεί να εξαρτά την εγγραφή στο μητρώο του των μηχανικών που είναι κάτοχοι διπλώματος κατά την έννοια της οδηγίας 89/48 από την επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις ή από την προσκόμιση βεβαίωσης την οποία χορηγεί το ΔΙΚΑΤΣΑ (νυν ΔΟΑΤΑΠ). Εφόσον το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ), το οποίο είναι αποκλειστικά αρμόδιο προς τούτο, έχει αναγνωρίσει το οικείο δίπλωμα, το ΤΕΕ υποχρεούται να εγγράψει αυτεπαγγέλτως στο μητρώο του τον ενδιαφερόμενο. 
Τα αντισταθμιστικά μέτρα 
Η χώρα μας διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει αντισταθμιστικά μέτρα (π.χ. πρόσθετες εξετάσεις σε ορισμένα μαθήματα κ.ά.) σε όσους έχουν κάνει σπουδές μικρότερες από τις αντίστοιχες στα ελληνικά ΑΕΙ. 
«Τυχόν διαφορές ως προς τη διάρκεια ή το περιεχόμενο μεταξύ της εκπαίδευσης σε άλλο κράτος- μέλος και της εκπαίδευσης στο κράτος- μέλος υποδοχής δεν αρκούν για να δικαιολογήσουν άρνηση της αναγνώρισης των οικείων επαγγελματικών προσόντων. Σε περίπτωση κατά την οποία οι διαφορές αυτές είναι ουσιώδεις, μπορεί να δικαιολογηθεί, ως μέγιστη επιτρεπόμενη παρέκκλιση, η απαίτηση του κράτουςμέλους υποδοχής να επιβάλει στον αιτούντα κάποιο από τα αντισταθμιστικά μέτρα», αναφέρει το Ευρωδικαστήριο. 
Τινάζεται στον αέρα ο νόμος Στυλιανίδη 
Το Ευρωδικαστήριο ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να ελέγχει την ποιότητα των σπουδών στα κολέγια, εφόσον αρμόδια γι΄ αυτό το θέμα είναι τα κράτη-μέλη στα οποία εδρεύουν τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. «Εναπόκειται αποκλειστικά στις αρχές οι οποίες χορηγούν τα διπλώματα να ελέγχουν, βάσει των κανόνων που διέπουν το σύστημά τους επαγγελματικής εκπαίδευσης, αν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση των διπλωμάτων, καθώς και οι προϋποθέσεις που αφορούν τηφύση του ιδρύματος στο οποίο πραγματοποίησε τις σπουδές του ο κάτοχος του διπλώματος. Αντιθέτως, το κράτος- μέλος υποδοχής δεν μπορεί να ελέγξει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκαν τα διπλώματα, δύναται όμως να προβεί σε έλεγχο εάν υφίστανται αμφιβολίες για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις», αναφέρεται με σαφήνεια. Επομένως, ο νόμος Στυλιανίδη τινάζεται πλέον στον αέρα.
πηγή:ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: