Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης

Άρεσε γενικώς στην Aλεξάνδρεια,
τες δέκα μέρες που διέμεινεν αυτού,
ο ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης
Aριστομένης, υιός του Μενελάου.
Ως τ’ όνομά του, κ’ η περιβολή, κοσμίως, ελληνική.
Δέχονταν ευχαρίστως τες τιμές, αλλά
δεν τες επιζητούσεν· ήταν μετριόφρων.
Aγόραζε βιβλία ελληνικά,
ιδίως ιστορικά και φιλοσοφικά.
Προ πάντων δε άνθρωπος λιγομίλητος.
Θάταν βαθύς στες σκέψεις, διεδίδετο,
κ’ οι τέτοιοι τόχουν φυσικό να μη μιλούν πολλά.

Μήτε βαθύς στες σκέψεις ήταν, μήτε τίποτε.
Ένας τυχαίος, αστείος άνθρωπος.
Πήρε όνομα ελληνικό, ντύθηκε σαν τους Έλληνας,
έμαθ’ επάνω, κάτω σαν τους Έλληνας να φέρεται·
κ’ έτρεμεν η ψυχή του μη τυχόν
χαλάσει την καλούτσικην εντύπωσι
μιλώντας με βαρβαρισμούς δεινούς τα ελληνικά,
κ’ οι Aλεξανδρινοί τον πάρουν στο ψιλό,
ως είναι το συνήθειο τους, οι απαίσιοι.

Γι’ αυτό και περιορίζονταν σε λίγες λέξεις,
προσέχοντας με δέος τες κλίσεις και την προφορά·
κ’ έπληττεν ουκ ολίγον έχοντας
κουβέντες στοιβαγμένες μέσα του.

Ερωτήσεις 

Το ποίημα αποτελείται από τρεις ενότητες. Σε ποια νοηματική σχέση βρίσκονται μεταξύ τους;

Ο τόνος από την α στη β στροφή αλλάζει ξαφνικά με το στίχο 13. Γίνεται υψηλότερος ή πέφτει; Τι αποτέλεσμα έχει αυτή η μεταβολή;

Πώς πληρώνει ο Αριστομένης την «καλούτσικην εντύπωσι» που δημιουργεί η συμπεριφορά του;

Η ειρωνεία στο ποίημα είναι έντονη. Σε ποιους στίχους εκφράζεται ιδιαίτερα και με ποιους τρόπους;

Το ποίημα είναι ψευδοϊστορικό. Με τη σκηνοθεσία του ο ποιητή ς κατορθώνει να το παρουσιάσει ως ιστορικό. Να βρείτε τα στοιχεία αυτής της σκηνοθεσίας.
ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα νέοι, προσπαθούν με τη συμπεριφορά τους να μιμηθούν άλλους και να φανούν διαφορετικοί από ό,τι είναι Να ερευνήσετε τα ελατήρια και τις συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς και να διατυπώσετε τις απόψεις σας.

Βασίλης Συμεωνίδης
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009

H ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΝΑ ΔΙΑΔΙΔΟΥΝ ΟΤΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΥΠΗΡΞΑΝ ΜΑΣΟΝΟΙ....

H ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΝΑ ΔΙΑΔΙΔΟΥΝ ΟΤΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΥΠΗΡΞΑΝ ΜΑΣΟΝΟΙ....

Προς αντίλογο σχετικής ανάρτησης μας...
-----------------------------------------------
ΕΙΝΑΙ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΗ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΝΑ ΔΙΑΔΙΔΟΥΝ ΕΝΤΕΧΝΑ ΟΤΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΗΡΞΑΝ ΜΑΣΟΝΟΙ ΟΤΑΝ ΗΣΑΝ ΕΝ ΖΩΗ,
ΑΦΟΥ ΩΣ ΝΕΚΡΟΙ ΔΕΝ ΜΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΗΚΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΨΕΥΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΑΤΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ.

ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ Ή ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ. ΑΣ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΑΣ ΑΡΧΕΙΑ!

Για τον Ιωάννη Καποδίστρια, και την αναλήθεια που γράφουν ότι υπήρξε μασόνος διαβάστε το ακόλουθο αντίγραφο αρχείου:

EΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Αριθ. 2953

Μυστική Εγκύκλιος

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς το Πανελλήνιον

Προς τους κατά το Αιγαίον Πέλαγος και την Πελοπόννησον Εκτάκτους Επιτρόπους και τους Αρχηγούς των κατά ξηράν και θάλασσαν Δυνάμεων.

Γνωρίζει η Κυβέρνησις, ότι Πολίται τινές επιμένουν πιστεύοντες και τους άλλους πείθοντες, ότι αι μυστικαί Εταιρείαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εις την Πατρίδα, ή τουλάχιστον Αιγίδα υπό την οποίαν συνδεόμενοι μεταξύ των οι άνθρωποι δια μυστικών δεσμών δύνανται να απολαύσωσιν εντός της Πατρίδος των και δια της ξένης επιρροής αξιώματα, τιμάς, και το πλέον τύχην, ό εστι χρήματα.

Όσον και αν ελεεινολογή η Κυβέρνησις την απειρίαν των Ελλήνων των από τοιαύτας εισηγήσεις παρασυρομένων δεν ήθελε δώσει την προσοχήν της, αν δεν ήτο καταπεπεισμένη πόσον ολέθρια αποτελέσματα δύναται να φέρη εις την κρίσιμον ταύτην στιγμήν η περί τούτων γνώμη, την οποίαν οι εχθροί της Ελλάδος ήθελον συστήσει και εις τον Κόσμον, και εις τας Ευρωπαϊκάς Κυβερνήσεις.

Αν η Ελλάς εγκατελείφθη από το 1821 έως τον Ιούλιον μήνα του τελευταίου έτους, τούτο προήλθε διότι οι εχθροί της την παρέσταιναν αδιακόπως προς τους Βασιλείς, ως λαόν επαναστατωθέντα και αγωνιζόμενον υπό την διεύθυνσιν και υπό τους σκοπούς Μυστικών Εταιρειών, όθεν επήγασαν αι καταστροφαί της Ισπανίας και Ιταλίας.

Εύκολον ήτο αναμφιβόλως να αναιρεθή η σφαλερά αύτη δόξα. Μ’όλον τούτο εχρειάσθησαν ολόκληρα επτά έτη βασάνων και δυστυχιών εις αναίρεσίν της. Μόλις ανηρέθη, και ενώ η Ελλάς αρχίζει να λαμβάνη δείγματα ευνοίας και καλοκαγαθίας εκ μέρους των Συμμαχικών Δυνάμεων, οι εχθροί της θέλουν πάλιν την παραστήσει ως υπεξούσιον των Μυστικών Εταιρειών, και εις απόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει, ότι υπό διαφόροις ονόμασιν αι Εταιρείαι αυταί υπάρχουν και πολλαπλασιάζονται μεταξύ των εν τοις πράγμασι και της πολιτικής τάξεως, και της στρατιωτικής δυνάμεως, ίσως και αυτού του στόλου.

Τόσον ουσιώδες θεωρεί τούτο η Κυβέρνησις ώστε μη εγκρίνουσα να δείξη διά τινος δημοσίου και επισήμου πράξεως την ύπαρξιν αυτού του κακού, εκπληροί δια του τύπου της παρούσης εγκυκλίου το χρέος, το οποίον δεν ημπορεί να παραμελήση χωρίς να καθυποβληθεί εις βαρυτάτην ευθύνην. Τω όντι τοιούτον δημόσιον έγγραφον μεταξύ των Πολιτικών, οι οποίοι επιμένουσι να μην παραχωρώσιν εις την Ελλάδα έντιμον μέλλον, ήθελε χρησιμεύσει ως μέσον του να αποδείξωσιν, ότι οι Βασιλείς δια των ευεργεσιών των υποθάλπουσιν εις την Ελλάδα τον εχθρόν, τον οποίον και αλλαχού, και τας ιδίας των Επικρατείας πολεμώσι.

Η παρατήρησις αύτη, Κύριοι, σας διδάσκει με πόσην φρόνησιν και οξυδέρκειαν απαιτείται η εκπλήρωσις της ακολούθου παραγγελίας της Κυβερνήσεως.

Θέλετε κοινοποιήσει δια ζώσης φωνής εις τους υπαλλήλους σας ή τους υπό την οδηγίαν σας αξιωματικούς το περιεχόμενον της παρούσης, και θέλετε τους κάμει να σας φανερώσουν αν ανήκουν εις καμμίαν των Μυστικών Εταιρειών, ή όχι. Αν είναι το πρώτον, θέλετε τους παρατηρήσει, ότι εάν εις την παρελθούσαν κατάστασιν της αναρχίας, και της αταξίας ήταν ίσως αναγκαίον εις τους πολίτας να ζητήσωσι προσωπικήν ασφάλειαν δια του δεσμού μυστικής τινος Εταιρείας, ο δεσμός ούτος διαλύεται καθ’ ήν στιγμήν ο του νομίμου όρκου και προς την Κυβέρνησιν, και προς τους Νόμους, χορηγεί εις ένα έκαστον και εις όλους, όλας τας απαραιτήτους ασφαλείας.

Από τοιαύτην αρχήν ορμώμενοι ευκόλως θέλετε αποδείξει το ασυμβίβαστον των δύο όρκων, ήγουν του υπηρετείν το Κράτος, και υπηρετείν μυστικήν Εταιρείαν, της οποίας ο σκοπός είναι ως επί το πλείστον άγνωστος εις τους Εταίρους.

Αν λοιπόν οι υπάλληλοί σας ή οι υπό την οδηγίαν σας αξιωματικοί ανήκουσιν είς τινα Εταιρείαν, ανάγκη να παραιτηθώσι, και περί τούτου οφείλεις να μας βεβαιώσεις.

Εξ εναντίας θέλετε τους εξηγήσει τους κινδύνους εις τους οποίους εκτίθενται πλανώμενοι από ολίγους τινάς όλως διόλου εις τα τοιαύτα ενασχολουμένους. Από την κατηγορίαν των Εταιρειών των μη συμβιβαζομένων με τα κατά Νόμους καθεστώτα δεν αποκλείομεν και την προ αιώνων γνωριζομένην υπό τω ονόματι της Αδελφοποιείας, ή Αγάπης.

Παραγγέλλεσθε, Κύριοι, κατ’ επανάληψιν να κάμετε χρήσιν της κοινοποιήσεως ταύτης κατά τον συνετώτερον και ωφελιμώμερον τρόπον. Προθύμως η Κυβέρνησις θέλει δεχθή τας ειδοποιήσεις, όσας εν καιρώ και τόπω θέλετε δυνηθή να την χορηγήσετε.

Εν Πόρω τη 8 Ιουνίου 1828

Ο Κυβερνήτης

Ι.Α. Καποδίστριας

Στις 22/8/1831 ο Καποδίστριας έστειλε και δεύτερη εγκύκλιον (Αρ. 4286) για το ίδιο θέμα για εφαρμογή σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες με αυστηρότατο τρόπο.
Λίγο μετά δολοφονείται στο Ναύπλιο.


πηγή:AVRAGIOZ

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2009

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ......

Το 1981 το αριστερό κόμμα του ΠΑΣΟΚ ήρθε στην εξουσία. Αμέσως άρχισε ή κατάργηση εορτών που θύμιζαν μάχες του Ελληνικού λαού κατά των Κομμουνιστών, υπερμνησία της εξορίας κομμουνιστών στρατιωτών στην Μακρόνησο (οι περισσότεροι από αυτούς πολέμησαν με πείσμα μερικούς μήνες αργότερα στον Γράμμο), ανέγερση μνημείου σε αυτήν, γκρέμισμα αγαλμάτων πραγματικών ηρώων πού έχυσαν το αίμα τους για την Ελληνική πατρίδα, γκρέμισμα μνημείων θυμάτων των κομμουνιστών, ανέγερση αγαλμάτων αριστερών προσώπων αμφιλεγόμενης πατριωτικής δράσεως, κατάργηση ονομασιών σε οδούς με ονόματα πού ανδραγάθησαν γενικά στους πολέμους τού Έθνους, μετονομασίες οδών και πλατειών προς τιμήν κομμουνιστών και εορτές προς τιμήν των κομμουνιστών κτλ Έβαλε το ΠΑΣΟΚ συνεπικουρούμενο και από τα άλλα αριστερά κόμματα ως στόχο να παραχαράξει ιστορικά γεγονότα ώστε να δικαιωθεί το ΚΚΕ για εκείνη την περίοδο και να εμφανισθεί ως διωκόμενο διότι ήθελε δημοκρατία και ειρήνη, τα δε μέλη του, από στυγνοί εγκληματίες να ντυθούν το φωτοστέφανο του ήρωα, του αντιστασιακού τού ανθρώπου πού μάχεται για την ελευθερία, την δημοκρατία να παίρνουν παχυλές συντάξεις, αναπηρικά αυτοκίνητα, στρατιωτικούς βαθμούς, αναδρομικά ,απόδοση τιμών ως «ήρωες» κτλ. φυσικά καμία αναφορά στην εγκληματική αντιλαϊκή και αντεθνική δράση του.. Η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ και «άλλων δημοκρατικών δυνάμεων» επικεντρώθηκε στην καταστροφή βιβλίων που είχαν εκδοθεί από την Αστυνομία, την Χωροφυλακή, το ΓΕΣ αλλά και βιβλίων άλλων σοβαροτάτων συγγραφέων πού κόσμησαν τα Ελληνικά γράμματα όπως ο Μιχαήλ Περάνθης, Στρατής Μυριβήλης και άλλοι.
Κατέστρεψαν τούς φακέλους πού έλεγαν με λεπτομέρειες τα πεπραγμένα κάθε κομμουνιστή (δολοφονίες, κλοπές άλλα εγκλήματα πού καμία σχέση δεν έχουν με την πολιτική δράση) έτσι ώστε να μην υπάρχουν στοιχεία και ο ίδιος ο κομμουνιστής εγκληματίας να ισχυρίζεται ότι όσα λέγονται είναι «συκοφαντίες τής δεξιάς» και απλώς τον καταδίωξε «διότι αγωνίστηκε για να διώξει την Ελλάδα από τον κατακτητή».
Κατήργησε την Χωροφυλακή διότι το μίσος των κομμουνιστών εναντίον της ήταν πολύ μεγάλο, στη συνέχεια αποδιοργάνωσαν την Γενική Ασφάλεια, που τόσα πλήγματα είχε καταφέρει εναντίον του παράνομου μηχανισμού του ΚΚΕ και ανήκε στην Χωροφυλακή. Σαν αποτέλεσμα βέβαια της διαλύσεως τής Ασφαλείας είναι και η ραγδαία αύξηση τής εγκληματικότητας. Την πλήρωσε και η αγροφυλακή με την κατάργηση και αυτής για να υπάρξει ένα χάος στην ύπαιθρο.
Τα βιβλία εκδόσεως του ΓΕΣ που κυκλοφορούσαν με θέμα τον Αντισυμμοριακό αγώνα του Ελληνικού Έθνους μπήκαν στο στόχαστρο. Πήγαν διαταγές λοιπόν στις στρατιωτικές μονάδες και σε όσες άλλες δημόσιες υπηρεσίες που είχαν τέτοια βιβλία, ώστε να πολτοποιηθούν τα βιβλία αυτά.
Μάλιστα ήταν τόση η μανία του ινστρουχτόρων του Αριστερών του ΠΑΣΟΚ που στην ΔΙΣ/ΓΕΣ κατέστρεψαν ακόμα και τις μήτρες παραγωγής των βιβλίων αυτών ώστε να μην ξαναβγούν στο μέλλον!!! Έτσι κάηκαν σοβαρότατες και πολύτιμες για την ιστορία μας, εκδόσεις οι οποίες ήταν πολύτιμες. Ευτυχώς όμως υπάρχει και η σημερινή τεχνολογία για να αναπαραχθούν και έτσι όσοι θέλουν τα αποκτούν πια εύκολα. Έγινε μια προσπάθεια και σαρώσαμε τα ιστορικά ντοκουμέντα αυτά. τα οποία τόσο ενόχλησαν τους κρατούντες Ακόμα και το 1999 λογόκριναν αρχεία του ΓΕΣ υπό τους πανηγυρισμούς του δήθεν «προοδευτικού» τύπου. Αν δεν το γνωρίζετε θα βρείτε εδώ τα σχετικά δημοσιεύματα αθηναϊκών εφημερίδων τόσο υπέρ, όσο και κατά της λογοκρισίας.
Βλέπετε εμείς γράφουμε όλες τις απόψεις, παρ' ότι ορισμένοι «δημοκράταροι» θέλουνε να βλέπουν ότι τους βολεύει.
Έτσι ορισμένες εφημερίδες και περιοδικά, που αυτοαποκαλούνται «προοδευτικά», επαινούσαν την καύση των βιβλίων διότι ήταν «ενάντια στον λαό». Εννοώντας τους κομμουνιστές (την μειοψηφία τού 7%) ως λαό!!!.
Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα απαγορευόταν ακόμα και η πρόσβαση στα αρχεία αυτά ώστε η Αριστερά να λέει ότι θέλει απαγορεύοντας στους άλλους που είναι και η πλειοψηφία να απαντούν.
Υπάρχουν και άλλες πληροφορίες για το ποιοι καίνε βιβλία στην Ελλάδα
Τελικά το έτος 1998 ελήφθη η απόφαση να δοθούν στην δημοσιότητα όλα τα αρχεία και οι ιστορικοί να πάρουν ότι θέλουν. Όλα; Σίγουρα όχι, διότι τα αρχεία τονίζουν τις αντιλαϊκές, βάρβαρες, εγκληματικές και αντεθνικές ενέργειες του ΚΚΕ και τον κομμουνιστών και μάλιστα με ξένη βοήθεια και οπλισμό. Γιαυτό λοιπόν από τα αρχεία αυτά πού κυκλοφορούν τώρα, εκδόσεως 1999, λείπουν βασικά έγγραφα τα οποία είχαν συμπεριληφθεί στις εκδόσεις που κάηκαν. Λόγου χάριν δεν υπάρχει η έκθεση του άγγλου αριστερού ΣΙΤΡΙΝ (Την οποία κατέχουμε εμείς και σύντομα θα αναρτηθεί ).
Δεν ήρθε μόνος του ο Σιτρίν. Ήταν επικεφαλής αντιπροσωπίας πού αποτελείτο από τούς: α)Τζών Μπένστηντ της Γενικής Συνομοσπονδίας, β)Τζών Μπάγκνελ των συνδικάτων βαφέων και καθαριστηρίων γ)Τζώρτζ Τσέστερ εργατών υποδηματοποιίας δ)Έρνεστ Μπέλ τής Συνομοσπονδίας.
Όταν αντίκρισαν τούς φρικτά παραμορφωμένους νεκρούς στους ομαδικούς τάφους, δεν άντεξαν και έκαναν εμετό αρκετές φορές!! Ζήτησε η αντιπροσωπία και μίλησε με τούς ¨Αγγλους αλεξιπτωτιστές πού αρκετοί από αυτούς ήταν αριστεροί χωρίς την παρουσία αξιωματικών. Τούς είπαν την αλήθεια για τον «αγώνα τού ΚΚΕ υπέρ τής δημοκρατίας». Τα ίδια ισχυριζόταν και ο πρόεδρος τής Ελληνικής Γενικής συνομοσπονδίας εργατών Χατζηδημητρίου που ανέφερε ότι το ΚΚΕ σκότωσε αλύπητα 114 συνδικαλιστές!!! Γνωστότερη η περίπτωση Κορώνη.
Δεν υπάρχει το έγγραφο συμφωνίας
ΚΚΕ- Γερμανικής Γκεστάπο που λέει να ειδοποιείται το ΚΚΕ σε περίπτωση μπλόκων των Γερμανικών δυνάμεων ώστε να μη συλλαμβάνονται τα μέλη του!!!
ευελπιστούμε για την διερεύνηση τής τραγικής εκείνης περιόδου θα κάνουμε προσπάθεια να προσφέραμε περισσότερα από τούς αριστερούς συγγραφείς πού γράφουν, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούν αρχεία τού ΓΕΣ. Επιλεκτικά τα χρησιμοποιούν για να συμπεράνουν ότι τούς βολεύει Αυτοί πρωτοστάτησαν στην λογοκρισία τής εκδόσεως ΑΡΧΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ από το ΓΕΣ .

Εκβιάζει την Ελλάδα η Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων, του Συμβουλίου της Ευρώπης (ECRI)

Του ΝΙΚΟΥ ΡΟΥΣΣΗ

Με ένα 68σέλιδο πόρισμα, που επρόκειτο να δοθεί σήμερα στη δημοσιότητα, η Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων, του Συμβουλίου της Ευρώπης (ECRI), θέτει ευθέως θέμα αναγνώρισης «μακεδονικής» όπως την αποκαλεί, μειονότητας στην Ελλάδα αλλά και της «μακεδονικής γλώσσας», ενώ καλεί την Ελλάδα να διασφαλίσει όλα τα δικαιώματα των «Μακεδόνων», που τα στερήθηκαν λόγω Εμφυλίου.


Η επιτροπή καλεί την Ελλάδα να προχωρήσει στην αναγνώριση των ενώσεων και της ελεύθερης έκφρασης «Μακεδόνων και Τούρκων» που ζουν στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι «ενώσεις που ψάχνουν εθνική ταυτότητα είναι πολύ σημαντικές για τη λειτουργία της Δημοκρατίας».

Υπενθυμίζει ότι εκκρεμεί, ακόμη, στο Ανώτατο Δικαστήριο η εκδίκαση της υπόθεσης Σιδηρόπουλου, για την αναγνώριση του «Σπιτιού της Μακεδονικής Κουλτούρας» και αποκαλύπτει ότι οι εκπρόσωποι «μακεδονικής» μειονότητας έχουν ενημερώσει το Συμβούλιο της Ευρώπης ότι επιθυμούν να ξεκινήσουν ένα διάλογο για τη χρήση της «μακεδονικής γλώσσας» στην ελληνική τηλεόραση.

Αγνοώντας τις απαντήσεις των ελληνικών Αρχών, με βάση τις οποίες τεκμηριώνεται ότι δεν υπάρχει «μακεδονική» μειονότητα και δεν ομιλείται «μακεδονική» γλώσσα στην Ελλάδα, η επιτροπή απαιτεί να εξετασθούν οι κατηγορίες των... «Μακεδόνων», ότι υπήρξε διακριτική συμπεριφορά των ελληνικών Αρχών εναντίον τους.

Για τη μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα, η επιτροπή, παρ' όλο που αναγνωρίζει ότι έχουν ληφθεί μέτρα από την κυβέρνηση για την πρόσβαση των μουσουλμάνων στην εκπαίδευση και τον δημόσιο τομέα, εστιάζει την κριτική της στο ότι δεν έχουν απαλειφθεί τα εμπόδια διοικητικής φύσεως για την κατασκευή τζαμιού στην Αθήνα, καθώς και ότι παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα της εκλογής μουφτήδων και ιμάμηδων από τους μουσουλμάνους της Θράκης.
sisour@orange.fr
«Κατηγορώ» και για Ρομά, μετανάστες και αιτούντες άσυλο

Η Ελλάδα κατηγορείται ευθέως ότι δεν έχει επικυρώσει, ακόμη, το Πρωτόκολλο 12 της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που, όπως υποστηρίζεται, αποτελεί το πιο σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού σε εθνικό επίπεδο, καθώς και για το ότι η ελληνική νομοθεσία δεν αναγνωρίζει, ως ιδιαίτερης μορφής έγκλημα, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία.

Αναφέρονται οι ρατσιστικές επιθέσεις ενόπλων εναντίον Πακιστανών στο Αιγάλεω, ο θάνατος Αλβανού από τρεις Ελληνες στο Βόλο και υπογραμμίζεται ότι οι ελληνικές αρχές δεν έχουν πληροφορήσει, ακόμη, την επιτροπή για την κατάληξη αυτών των υποθέσεων.

Στο πόρισμα αναγνωρίζεται ότι οι ελληνικές αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην εργασία, από το οποίο έχουν ήδη επωφεληθεί 11.300 μετανάστες, αλλά γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην υπόθεση Κούνεβα, που έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης με βιτριόλι.

Σημειώνεται ότι δεν έχουν βρεθεί ακόμη οι ένοχοι αυτής της επίθεσης, για να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, ενώ στηλιτεύεται η απραξία της Ελλάδας στην αντιμετώπιση του προβλήματος των διακρίσεων στην εργασία.

«Το πρόβλημα εντοπίζεται στους Ρουμάνους, Βούλγαρους και Αλβανούς μετανάστες που εργάζονται στον αγροτικό τομέα και στις Φιλιππινέζες που δουλεύουν ως οικιακοί βοηθοί.

Η ελληνική οικονομία έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μη δηλωμένων εργαζομένων στην Ε.Ε., που αντιπροσωπεύει το 30-50% του ΑΕΠ.

Δεκάδες χιλιάδες μετανάστες, Αφρικανοί, Αλβανοί, Μπανγκλαντέζοι, Πακιστανοί, Φιλιππινέζοι και Αιγύπτιοι πέφτουν θύματα διακρίσεων στην αγορά εργασίας και οι ελληνικές αρχές δεν έχουν κάνει τίποτα για την αντιμετώπιση του προβλήματος», τονίζει η επιτροπή.

Υποστηρίζεται, μάλιστα, ότι το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων αρνείται να προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες σε παράνομους μετανάστες, με εξαίρεση τους ανήλικους και τα επείγοντα περιστατικά.

Για τους αιτούντες άσυλο η επιτροπή ζητάει ενίσχυση των μεταφραστικών υπηρεσιών και της παροχής νομικής βοήθειας σ' όσους ζητούν άσυλο, καθώς και βελτίωση των συνθηκών στα κέντρα κράτησης.

Εκφράζει, τέλος, την ανησυχία της για εκδηλώσεις αντισιωνιστικών πράξεων στην Ελλάδα, όπως οι βανδαλισμοί στο εβραϊκό κοιμητήριο Ιωαννίνων και οι επιθέσεις στο Βόλο, την Κέρκυρα και στη Ρόδο σε μνημεία μνήμης των Εβραίων.

PHGH: Enet.gr

Νυκτερινός Επισκέπτης
Επιταχύνονται πλέον αυτόν τον καιρό πολλές διαδικασίες............................................
Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2009

Το Έγγραφο Συμφωνίας ΚΚΕ- Γερμανικής Γκεστάπο

Κύροι του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ

το έγγραφο συμφωνίας ΚΚΕ- Γερμανικής Γκεστάπο που λέει να ειδοποιείται το ΚΚΕ σε περίπτωση μπλόκων των Γερμανικών δυνάμεων ώστε να μη συλλαμβάνονται τα μέλη του!!!

Υπάρχει!!!!!!!

Όσο και να προσπαθήσατε να το Εξαφανίσετε  εσείς και τα φερέφωνά σας , οι Δημοσιογράφοι και οι Ψευδό διανοούμενοι ,τελικά δεν το καταφέρατε.............................

Και μην νομίσει κανείς ότι αυτό το έγγραφο είναι πλαστό διότι γερμανικά έγγραφα και μεταπολεμικές μαρτυρίες το επιβεβαιώνουν!!.  Ο Σιάντος και η Γκεστάπο «αποφάσισαν όπως αί Γερμανικαί αρχαί ειδοποιούν τους κομμουνιστάς  δια να αποφεύγουν τα περίφημα «μπλόκα»

«Κανένας Γερμανός δεν πρέπει να ενοχληθεί γράφει ο Σιάντος

 Νυκτερινός Επισκέπτης 

no comment


Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙΝΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στη προεκλογική περίοδο του 2002, όλοι είδαμε στον «προοδευτικό» σταθμό ΑΛΦΑ έναν «προοδευτικό» (διάβαζε μπολσεβίκος) υποψήφιο να καταγγέλλει τον υποψήφιο υπερνομάρχη Θεσσαλονίκης Ψωμιάδη ότι ήταν παρών σε συγκέντρωση αποβρασμάτων του παρελθόντος (ενώ αυτός ως μπολσεβίκος πήγε την χώρα μπροστά, όπως τις πήγαν τις χώρες τους οι απανταχού μπολσεβίκοι) που έκαιγαν το αισχρό βιβλίο του Ανδρουλάκη μν που βρίζει (με κρατική διαφήμιση και υποστήριξη) τον Χριστό. Τους στόλιζε το κανάλι με πολλά κοσμητικά επίθετα οπότε οι βρισιές που δίνω εγώ είναι ελάχιστες και στο κάτω - κάτω σε ιδιωτική συζήτηση τις δίνω. Όλοι οι αλήτες που υποστήριζαν τον Ανδρουλάκη, γνωστές φάτσες σε φανερά προδοτικές υποθέσεις εναντίον του Ελληνικού λαού και των παραδόσεων του - το έχουν και καμάρι άλλωστε - τι θα έλεγαν άραγε αν κάποιος έγραφε ένα μυθιστόρημα που θα φωτογράφιζε τον Ανδρουλάκη να κάνει έρωτα με την μάνα του και την αδερφή του, μαζί με κάποιους άλλους στην Συγγρού; Τότε θα ζητούσαν βέβαια την κεφαλήν του συγγραφέως επί πίνακι και αν δεν την έπαιρνε το κράτος θα τον δολοφονούσαν οι ίδιοι. Τους ξέρουμε και δεν έχουμε καμία αμφιβολία για αυτό. Σημειώνω ότι ο τόσο «ευαίσθητος» Ανδρουλάκης έχει επανειλημμένα κατέβει σε διαδήλωση με αίτημα να σταματήσει η κυκλοφορία της εφημεριδούλας της Χρυσής Αυγής. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι ο Ανδρουλάκης ως μέλος του ΚΚΕ έδερνε όποιον είχε αντίθετες απόψεις από τους προφήτες του Μαρξισμού Μαρξ, Λένιν, Στάλιν πού κατ' ουδένα λόγο ήταν αρχηγοί μιας θρησκείας με την έννοια πού ξέρουμε.

Τότε με τον θόρυβο που προκάλεσε η αριστερά ο Γιάννης Μαρίνος έγραψε ένα άρθρο που υπεστήριζε ότι η Αριστερά μάχεται και θορυβεί για την διάδοση μόνο της δικής της «αλήθειας» και καμίας άλλης. Διότι όπως θα θυμόσαστε την ίδια περίοδο και με πολλές απειλές δεν άφησαν να μεταφραστεί ως έχει το βιβλίο «Το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι» όπου περιγράφει τους ΕΛΑΣίτες της Κεφαλονιάς ως στυγνούς εγκληματίες. Ο εκδοτικός οίκος εν Ελλάδι λογόκρινε το βιβλίο γράφοντας καλά λόγια για τον ΕΛΑΣ και παρόλα αυτά επανειλημμένα στον τύπο και στα κανάλια ουρλιάζουν οι αριστεροί διότι ...δεν λογοκρίθηκε περισσότερο ενώ έτσι όπως είναι γραμμένο «συκοφαντεί την Εθνική Αντίσταση του ΕΛΑΣ». Καθηγητής πανεπιστημίου μάλιστα πού κόπτεται δήθεν για την ελευθερία στην γνώση είπε «ότι καλώς λογοκρίθηκε διότι δεν έγραφε την αλήθεια». Ρε κόπανε ποια είναι η αλήθεια; Αυτή πού θέλεις να επιβάλεις εσύ στους άλλους;

Έπειτα τι είδους κάψιμο ήταν αυτό στο βιβλίο του Ανδρουλάκη; Ένα βιβλίο κάηκε συμβολικά και ούτε συνθήματα φοβερά και τρομερά ακούστηκαν όπως αυτά των αριστερών εναντίον των αντιπάλων τους. Που καταντήσαμε να μην έχουμε δικαίωμα γνώμης αντίθετη με των αριστερών στην Ελλάδα και περιμένουμε να μας πάρουν στα σοβαρά;

Ο Μίμης Ανδρουλάκης μισεί τον Ελληνικό λαό και τις παραδόσεις του την αγάπη του προς την πατρίδα του .Σε όλη του την ζωή, ο Ανδρουλάκης ποτέ σε κανένα θέμα δεν είπε κάτι υπέρ της Ελλάδος (αν ήταν μουσουλμάνος ή σε άλλη χώρα πλην του υπαρκτού σοσιαλισμού θα τολμούσε να το κάνει;) ήταν όμως η συγκεκριμένη ενέργεια των ανθρώπων εκείνων κάψιμο βιβλίων;

Μπορεί ο καθένας να πάει να αγοράσει όσα βιβλία του Ανδρουλάκη θέλει από οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο (προς μεγάλη χαρά του Ανδρουλάκη βέβαια) και να τα κάνει ότι θέλει. Να τα κάψει, να τα χρησιμοποιήσει και ως χαρτιά υγείας κτλ. Μπορεί επίσης κάποιος να κάψει τα βιβλία που έχει στην βιβλιοθήκη του όσα και να είναι αυτά και πολλές φορές συμβαίνει αυτό αν κάποιος θέλει να ανοίξει χώρο στο σπίτι του. Περιουσία του είναι, ιδιοκτησία του είναι, εφόσον τα αγόρασε, ότι θέλει τα κάνει συνεπώς δεν μπορούν να τους κατακρίνουν γι' αυτό τα μπολσεβίκικα καθάρματα (που σημειωτέον τους πείραξε το συγκεκριμένο κάψιμο αλλά όχι οι δολοφονίες της 17Ν).


ΚΑΨΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΟΡΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ Η ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ (ΟΧΙ ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ) ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΧΟΡΩ ΝΑ ΤΑ ΡΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΩΤΙΑ

Επειδή έχω πολλά στοιχεία για το κάψιμο βιβλίων στην Ελλάδα θα τα αναφέρω όλα και


και μυαλό έχουμε και βγάζουμε τα συμπεράσματα μας:

1) Βιβλία έκαψε ο Μεταξάς τα έτη 1936-1940. Η νεολαία του, κατευθυνόμενη βέβαια από αυτόν, έκαιγε σε δημόσιες τελετές βιβλία κομμουνιστικού, αντιοικογενειακού, αντιθρησκευτικού και αντιπατριωτικού περιεχομένου. Την εποχή εκείνη υπεύθυνος της κομμουνιστικής διεθνούς για την αντιθρησκευτική και αντιοικογενειακή εκστρατεία διεθνώς ήταν ο Ισπανοεβραίος Μοσέ Πιγιάντε (αργότερα τον βρίσκουμε δίπλα στον Τίτο και για τη δράση του ονομάστηκε δίκαια: χασάπης του Μαυροβουνίου).Υπό την καθοδήγηση του και την χρηματοδότηση του έβγαιναν τέτοια βιβλία σε όλον τον κόσμο. Στην Ελλάδα έρχονταν από διάφορες χώρες ιδίως την Γαλλία. αλλά μεγάλος αριθμός εκδιδότανε από εκδοτικούς οίκους του ΚΚΕ. Ένα βιβλίο που κάηκε εν χωρώ είχε τίτλο «θρησκευτική χολέρα», και έχει ως εξώφυλλο έναν αγριεμένο εργάτη που πατάει ένα πανάσχημο φίδι στο κεφάλι, υποθέτω ότι το περιεχόμενο του θα ήταν το ίδιο με αυτό του Ανδρουλάκη (Η αριστερά ήταν πάντα η ίδια, καθόλου δεν έχει εκσυγχρονισθεί και ας αυτοαποκαλούνται όπως και τότε προοδευτικοί). Για να είμαι ειλικρινής συμφωνώ απόλυτα με το κάψιμο του συγκεκριμένου βιβλίου. Τα βιβλία που έκαψαν ήταν ανάλογου περιεχομένου που σκόρπιζαν το μίσος στους ανθρώπους Ίσως βέβαια στην ορμή τους οι της ΕΟΝ το παράκαναν λιγάκι και να έκαψαν και κάποια αριστερά φιλοσοφικά βιβλία και πάλι κάτι τρέχει στα γύφτικα, ο κόσμος ξέρει την «πνευματική» προσφορά των αριστερών βιβλίων και την «ποιότητα» τους. Αυτά τα βιβλία τα έβρισκε η ασφάλεια σε αποθήκες του παράνομου τότε ΚΚΕ. Σημειωτέον ότι φανατικά στελέχη της ΕΟΝ τότε ήταν και οι αριστεροί σήμερα Γλέζος, Θεοδωράκης, Νικ. Βρεττάκος. Πλάκα θα έχει να βρεθεί κάποια φωτογραφία τους δίπλα σε καιγόμενα βιβλία κομμουνιστικού περιεχομένου.

2)Αφήνω τα έτη 1940 εως1963 και έρχομαι το 1964, που την εξουσία πήρε ο Γ. Παπανδρέου με δεκανίκια τους κομμουνιστές. Κατά την προηγούμενη περίοδο γράφτηκαν και πολύ ορθώς πολλά αντικομουνιστικά βιβλία από πολύ σοβαρούς επιστήμονες. Διαβάστε ένα οποιοδήποτε τέτοιο βιβλίο της εποχής και ένα κομμουνιστικό της τότε εποχής ή και της σημερινής και θα πειστείτε για την διαφορά. Οι σημερινοί αριστεροί καθηγητάδες είναι κυριολεκτικά αμόρφωτοι και έγιναν καθηγητές διότι τραμπούκικα τους διόρισε η εξουσία η δική τους, όχι η αξία τους. Έζησα τα γεγονότα και τα γνωρίζω. Υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις

Το 1964 λοιπόν μόλις πήραν την εξουσία οι «δημοκρατικές» δυνάμεις ετέθησαν υπό διωγμό τα αντικομουνιστικά βιβλία. Όχλοι αριστερών μπήκαν στον δήμο Καβάλας έδειραν τους υπαλλήλους της βιβλιοθήκης, πήραν τα βιβλία και «εν επισήμω τελετή» έκαψαν τα βιβλία, ουρλιάζοντας συνθήματα στην κεντρική πλατεία της πόλης. Δεν μπορεί, κάποιος θα το θυμάται εκείνο το γεγονός, το έγραψαν και οι εφημερίδες πού να το πει όμως στους αριστερούς των καναλιών. Την ίδια περίοδο το συγκρότημα Λαμπράκη άλλαξε γραμμή, ως συνήθως, και δεν υπεστήριζε τον Γ. Παπανδρέου. Ύστερα από αυτό και μετά από συγκέντρωση <<δημοκρατικού >> όχλου οι ομιλητές κάλεσαν «τον Λαό» να κάψει το συγκρότημα. Έκαψαν εκεί μπροστά στους ομιλητές τόνους εφημερίδων, φωνάζοντας το σύνθημα «ότι πει ο αρχηγός» δηλαδή ο Γ. Παπανδρέου. Μπράβο στον Γ. Καρατζαφέρη που απάντησε με αυτό το στοιχείο σε ένα ΠΑΣΟΚικό ηλίθιο που το ανέφερε και ο μαλάκας το βούλωσε αμέσως για το κάψιμο του βιβλίου του Ανδρουλάκη, όπως το βούλωσε και ο Μπίστης, όταν τον κατηγόρησε ο Γ. Καρατζαφέρης ότι είναι εναντίον της πατρίδος, της θρησκείας και της οικογένειας. Απλώς ψέλλισε ότι τέτοια ποτέ δεν τα είπε.. Έχω παρατηρήσει ότι αν δεν μασάς τα λόγια σου σε αυτούς το βουλώνουν εκνευρίζονται δείχνουν την «δημοκρατία» τους.

Την ίδια εποχή «δημοκρατικοί φρουροί» - ξέρουμε πολλοί καλά ως λαός τι σημαίνει ο όρος - μπήκαν στο Υπουργείο Αμύνης βράδυ, έκαναν έρευνες σε γραφεία αξιωματικών και σε όσους βρήκαν στα γραφεία τους αντικομουνιστικά βιβλία - σκοταδιστικά τα είπαν - έστω και αν δεν είχαν απαγορευτεί τους αποστράτευσαν αμέσως. Βρήκαν τέτοια βιβλία στο ΓΕΑ και τιμωρήθηκαν ο Εξαρχάκος, τότε αρχηγός αεροπορίας και κάποιοι άλλοι αξιωματικοί, σμήναρχοι, σμηναγοί κτλ. Από το ΓΕΕΘΑ τότε για τον ίδιο λόγο απεστρατεύθη και ο στρατηγός Ξένος. Στην Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού μόλις είχαν εκτυπωθεί χάρτες του συμμοριτοπόλεμου και πολτοποιήθηκαν όλοι! Γιατί άραγε; επειδή περιέγραφαν με λεπτομέρειες τις μάχες του συμμοριτοπόλεμου;. Το έχετε ξανακούσει αυτό σε πολιτισμένη και δημοκρατική, υποτίθεται, χώρα; Εννοείται ότι βγήκαν και διαταγές και όλες οι στρατιωτικές μονάδες έκαψαν αντικομουνιστικά βιβλία ή πολτοποιήθηκαν όσοι δε το αμέλησαν τιμωρήθηκαν.

3) Το 1981 ήρθε «ο λαός στη εξουσία, ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση». Θα διαβάσατε βέβαια τότε στον «προοδευτικό» τύπο που καλούσε την κυβέρνηση να κάψει πολλά «σκοταδιστικά» βιβλία. Πολύ καλά βιβλία κατεστράφησαν όπως ακόμα και αρχεία για να σβήσει κάθε ίχνος της κομμουνιστικής προδοσίας. Στις στρατιωτικές μονάδες πήγε διαταγή, μαζεύτηκαν τα βιβλία και πολτοποιήθηκαν στις υψικαμίνους της χαλυβουργικής. Την πολύ καλή σειρά (που και σήμερα την ψάχνει το ΚΚΕ) του ΓΕΣ με τίτλο «αντισυμμοριακός αγών» αποτελούμενη από αρκετά βιβλία την κατέστρεψαν. Κατέστρεψαν δε ακόμα και τις μίτρες εκτυπώσεως με ιδιαίτερο μίσος ώστε αν στο μέλλον έρθει άλλη κυβέρνηση να μην ξανατυπωθούν. Αυτόν τον σεβασμό δείχνουν οι αλήτες της αριστεράς στα βιβλία και την γνώση. Ευτυχώς κάποια γλίτωσαν και βρέθηκαν στα παλαιοβιβλιοπωλεία τα οποία οι αριστεροί μόλις τα αντίκριζαν, τα αγόραζαν όσο - όσο και τα εξαφάνιζαν. Έμειναν κάποια σε ιδιωτικές βιβλιοθήκες και σήμερα, βοηθούσης της τεχνολογίας εύκολα βρίσκονται σε όσους τα αναζητούν, αλλά όμως δεν είναι σε κοινή θέα για όλον τον κόσμο, αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα οι νεολαίοι θα μάθαιναν καλύτερα την ιστορία. Εννοείται ότι κάηκαν και από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, σε κάποια μάλιστα που έμεινε ένα αντίτυπο για αρχείο είχε ξυστεί ο τίτλος ώστε να μην φαίνεται και βρουν τον μπελά τους!

4) Την δεκαετία του 1980 ένας Ελληνοαμερικανός ο Νικόλαος Γκατζογιάννης έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Ελένη» που περιγράφει την κατάσταση στο χωριό του Λιά της Μουργκάνας Ηπείρου επί καταλήψεως του από τους συμμορίτες το 1948 (λαοκρατία). Την μητέρα του την τουφέκισαν διότι έδιωξε τα παιδιά της, μεταξύ αυτών και τον ίδιο, να γλιτώσουν το μαχαίρι του κομμουνιστή και το παιδομάζωμα. Ποιος δεν θυμάται το εμπάργκο σε αυτό το βιβλίο από τα αριστερά βιβλιοπωλεία. Και όσα τόλμησαν να το έχουν για πούλημα οι «προοδευτικές» δυνάμεις τα έσπαγαν και έκαναν γύρω από το βιβλιοπωλείο «αλυσίδες κατά του διχασμού», ώστε να μην μπορεί κανείς να το αγοράσει, όσοι τολμηροί προήρχοντο γιουχαϊζόντουσαν και κάποτε προπηλακιζόντουσαν. Ως μέλος του ΚΚΕ ασφαλώς θα ήταν στις αλυσίδες και ο Μ. Ανδρουλάκης που τώρα είναι υπέρ της ελευθερίας του λόγου

Θα θυμόσαστε ασφαλώς ότι γυρίστηκε και ταινία με το ίδιο θέμα νομίζω στην Ισπανία. Ο παραγωγός ήθελε να γυριστεί η ταινία στον χώρο που διαδραματίστηκαν τα γεγονότα στο χωριό Λιά. Αλλά η «προοδευτική» διανόηση δεν άφησε να γυριστεί η ταινία έτσι οι κάτοικοι της περιοχής έχασαν εισόδημα 8 εκατομμυρίων δολαρίων την εποχή εκείνη διότι τόσα έδινε ο παραγωγός. Γυρίστηκε η ταινία και όταν ήρθε στην Ελλάδα να παιχθεί σε ελάχιστους κινηματογράφους οι ΚΝΕίτες και άλλοι αριστεροί εμπόδιζαν με συνθήματα, φτυσίματα και ξυλοδαρμούς όσους ήθελαν να δουν την ταινία γελοιοποιώντας την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς αυτή είναι η αριστερά. Σκοταδιστική που κρατάει την Ελλάδα χιλιάδες χρόνια πίσω. Έστω και αν της αρέσει για λόγους προπαγανδιστικούς να αυτοαποκαλείται «προοδευτική» δεν έχει απολύτως καμία σημασία τι δηλώνει η ίδια, σημασία έχουν οι πράξεις της. Και οι αριστεροί «διανοούμενοι» μόνο διανοούμενοι δεν είναι απλώς στρατευμένοι στην εγκληματική ιδεολογία τους κενοί και εμπαθείς άνθρωποι χωρίς τίποτα παραπάνω.

5) Φτάνουμε στο 1998. Το ΠΑΣΟΚ απεφάσισε να γράψει την δική του «προοδευτική ιστορία» του συμμοριτοπόλεμου. Έστειλε η ΔΙΣ/ΓΕΣ πολλές φορές επιστολές στο ΚΚΕ να τους δώσει αρχεία ώστε να γίνει διασταύρωση. Το ΚΚΕ αρνήθηκε και έτσι άρχισαν μόνοι τους. Ειδοποίησαν τον υπουργό ότι η ιστορία δεν «βγαίνει» υπέρ του ΚΚΕ με τα υπάρχοντα στοιχεία και έτσι αυτός απεφάσισε να τα δώσει όλα τα αρχεία στην δημοσιότητα. ’ρχισε η επιλογή των εγγράφων και από ότι δημοσιεύτηκε μιλάνε για 1,5 εκατομμύρια έγγραφα. Οι ίδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας για να μην έχουν προβλήματα με τους «προοδευτικούς» αλήτες υποθέτω πως αυτολογοκρίθηκαν. Πάνω όμως από αυτούς υπήρχε «επιστημονική» επιτροπή καθηγητών πανεπιστημίου που τόσο θετικά διατυμπανίστηκε που θα έκανε νέο ξεκαθάρισμα: «μην μας ξεφύγει και τίποτα». Ήταν για καλό αυτοί οι (αριστεροί φυσικά) καθηγητές πανεπιστημίου; Τέλος πάντων οι δουλειά τελείωσε και γράφτηκε ένας πρόλογος ο οποίος κουτσουρεύτηκε τόσο πολύ που έγινε αγνώριστος. Αυτός ο πρόλογος υπεγράφη τον Αύγουστο 1998 από τον υπουργό Αμύνης. Στις 30-10-1998 θα γινόταν παρουσία του προέδρου της δημοκρατίας και ξένων στρατιωτικών ακολούθων, η παρουσίαση των Στρατιωτικών Αρχείων.

Τρεις μέρες πριν όμως «προοδευτικοί» δημοσιογράφοι, δημοσιεύουν αποσπάσματα της Ιστορικής Επισκοπήσεως του Στρατηγού που θα την βρείτε εδώ ΑΥΤΟΥΣΙΑ και κατηγορούν τον συντάξαντα αξιωματικό ως «φασίστα». Την βρομοδουλειά την έκανε ένας δημοσιογράφος της εφημερίδος ΕΘΝΟΣ που μισεί σε όλες του τις ενέργειες τον Στρατό. Ξεσηκώνεται ο αριστερός τύπος και ο αξιωματικός αμέσως αποστρατεύτηκε (τον φουκαρά τι έφταιξε; κανείς δεν πρόσεξε ότι είχε υπογραφές του Υπουργού;) έτσι ματαιώθηκε η παρουσίαση των αρχείων για «καλύτερη μελέτη» Τα τυπωμένα βιβλία και CD κατεστράφησαν δια πυρράς. Ο πατριωτικός τύπος βέβαια διαμαρτυρήθηκε για την βαρβαρότητα αυτή, αλλά οι «δημοκρατικές – προοδευτικές» δυνάμεις κώφευσαν. (Εδώ είναι υπέρ δολοφονιών των «εχθρών του λαού» στην καταστροφή βιβλίων θα έκαναν πίσω); Τελικά μετά από τρίμηνο νέο ξεκαθάρισμα, παρουσιάστηκε το έργο χωρίς πρόλογο αλλά με κάποια έγγραφα ντοκουμέντα. Το έργο το έχω, η λογοκρισία είναι δεδομένη λείπουν ντοκουμέντα που έβρισκες σε παλιές εκδόσεις αλλά και στα αρχεία των γειτονικών κομμουνιστικών χωρών. Οι ηλίθιοι νομίζουν ότι πάντα θα κρύβεται η αλήθεια, δεν βλέπουν το παράδειγμα της Ρωσίας; Τέλος πάντων εκ των παρουσιαστών της όλης τελετής ήταν και ο καθηγητής ιστορίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κολλιόπουλος, παλιός αριστερός που μόλις όμως διάβασε αρχεία άλλαξε γνώμη και έχει αναμφίβολα πλέον σταθεί με την αλήθεια. Το δείχνει και το έργο του καθώς και των βοηθών του. (Αγοράστε το βιβλίο ΓΙΑΣΑΣΙΝ ΜΙΛΙΕΤ, η το ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΦΡΟΝΗΜΑΤΩΝ). Ομίλησαν διάφοροι αριστεροί, στην παρουσίαση ομίλησε και ο Κολλιόπουλος και διάβασα στις αριστερές εφημερίδες «μοναδική παραφωνία στην παρουσίαση των αρχείων ήταν ο Κολλιόπουλος»! Από ότι έμαθα παρασκηνιακώς δεν ήταν το ΚΚΕ που διαμαρτυρήθηκε για την όλη ιστορία. Ίσως να είναι και έτσι. Όμως μπορεί να έβαλε κάποιον μη δικό του αλλά αριστερό δημοσιογράφο του ΕΘΝΟΥΣ - διότι από εκεί ξεκίνησε η διαμαρτυρία - και έτσι έκανε την δουλειά του. Δυστυχώς κανείς σοβαρός ερευνητής δεν έχει εμπιστοσύνη στα δημοσιευθέντα αρχεία με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να πάει στο Υπουργείο που η πρόσβαση είναι κοπιαστική.

Στο λεύκωμα που πριν δυο χρόνια εξέδωσε το ΓΕΑ για την Ελληνική αεροπορία δεν υπάρχει η πολύ πλούσια δράση της τα έτη 1946-1949 ο δε τότε υφυπουργός Αποστολάκης είπε το αμίμητο: «Η αεροπορία πρέπει να ντρέπεται για την δράση της τα έτη εκείνα». Δηλαδή κατά την γνώμη του αλητήριου αυτού υφυπουργού να μην πολεμήσει υπέρ της νομίμου κυβερνήσεως του Ελληνικού λαού και να προδώσει. Στο δε ΓΕΝ εκδώσανε λεύκωμα πεσόντων και έβαλαν μέσα ως ήρωες 4 ναυτικούς που πρόδωσαν την πατρίδα τους καταστρέφοντας πολεμικά πλοία κατά την διάρκεια κομμουνιστικής εξεγέρσεως στην Αλεξάνδρεια το 1944. Φώναζαν οι απόστρατοι αλλά οι αλήτες του Μαρξισμού τους απαντούσαν ότι είναι …φασίστες.

Θα γνωρίζετε βέβαια ότι υπάρχουν εκδοτικοί οίκοι που κυκλοφορούν βιβλία παλαιά και εθνικού περιεχομένου. Τα περισσότερα βιβλιοπωλεία είναι αριστερά και τέτοια βιβλία δεν τα πωλούν. Εκτός όμως αυτού οι συγκεκριμένοι οίκοι έχουν υποστεί επιθέσεις τραμπούκων ακόμα και στη έκθεση βιβλίου στο Πεδίο του ’ρεως με τα χειροκροτήματα των γύρω προοδευτικών. Ίσως γιατί ότι βγάζουν πωλείται χωρίς διαφήμιση σε πολλά αντίτυπα. Υπάρχει λαός που θέλει να μάθει την αλήθεια αλλά οι αλήτες που κυβερνούν δεν τον αφήνουν.

Αυτή είναι λοιπόν η στάση της Ελληνικής αριστεράς απέναντι του βιβλίου γιαυτό όταν τους το θυμίζει κανείς το βουλώνουν και μετά αρχίζουν το βρίσιμο. Και θέλουμε να μας υπολογίζουν οι άλλοι! …Όσο υπολογίζουν την Κούβα την, Β Κορέα κτλ. Με ποιους πορευόμαστε στον σύγχρονο κόσμο; Με τους σκληροπυρηνικούς του Κομμουνισμού που μας κυβερνούν όταν όλος ο πολιτισμένος κόσμος τους έχει καταδικάσει; Είμαστε με τα καλά μας ως Έθνος; Η Ελλάς θα αργήσει πολύ να βρει τον δρόμο της προς τον πολιτισμό και την ελεύθερη διακίνηση ιδεών Με λυπεί μου πιστεύω ότι δεν θα τον βρει τώρα πια ποτέ.


Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2009

Ε!! Ε!! Ερχεται......Βοήθεια!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Το Ανακοινώσε ο Κουρασμένος Εχθές !!!!
Έρχεται ο Ξεκούραστος Τζέφρυ που δεν έχει δουλέψει ποτέ του στην ζωή του να Κυβερνήσει!!!!!!
Είναι Έτοιμος !!!!
Να κυβερνήσει μαζί με τα λαμόγια της Νέα Εποχής του ΠΑΣΟΚ έχοντας ως συμβουλάτορες την μαγιά του Παλαιού ΠΑΣΟΚ και να οδηγήσει τηνχώρα σε νέους θριάμβου
ς και χρεοκοπίες!!!!! 
Βοήθεια χριστιανοί και ΄Απιστοι.....