Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

For more on the situation in Libya, RT talks to Mahdi Darius Nazemroaya from the Centre for Research on Globalization.πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη, συνέντευξη στο RT με τον Mahdi Darius Nazemroaya από το Κέντρο Ερευνών για την Παγκοσμιοποίηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: