Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Nuclear expert says Americium has been found in New England — Element even heavier than Uranium-Πυρηνικός εμπειρογνώμονας λέει αμερίκιο έχει βρεθεί στη Νέα Αγγλία - Στοιχείο ακόμη βαρύτερα από το ουράνιο

G

Δεν υπάρχουν σχόλια: