Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

Σκάνδαλο Της Κυβέρνησης Διορισμοί Υπάλληλων Βουλής με το ΦΕΚ 324 με 6 Ημέρες Μόνο Προϋπηρεσία!!!!!!

Σκάνδαλο Της Κυβέρνησης Διορισμοί Υπάλληλων Βουλής με το ΦΕΚ 324 με 6 Ημέρες Μόνο Προϋπηρεσία!!!!!!

Το Θέμα το Έβγαλε Σήμερα το Πρωϊ ο Αυτιάς και μάλιστα Θρασύτατα πήρε τηλέφωνο ο Πρόεδρος της Βουλής στην εκπομπή του και επεσε το γέλιο της Αρκούδας ....

Ολόκληρος Πρόεδρος Βουλής προσπαθούσε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα!!!! είπε και την Ατάκα της Ημέρας Για τον διορισμό δεν φταίνε τα Παιδιά (Υπάλληλοι Βουλής ) φταίνε οι πράξεις και οι αποφάσεις των μεγάλων !!!!!!!!!!!!!!!!!

Σας εχουμε το ΦΕΚ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 324
26 Απριλίου 2010
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Βουλή των Ελλήνων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. . . . . . . . . . . . . .2
» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
» Προστασίας του Πολίτη . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Οργανισμοί − Λοιποί Φορείς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
(1)
Με την 4836/3327/13−4−2010 απόφαση του Προέδρου
της Βουλής των Ελλήνων διορίζονται σε υπάρχουσες
κενές οργανικές θέσεις ή σε συνιστώμενες, με την από−
φαση αυτή, προσωποπαγείς θέσεις κλάδων της Βου−
λής, μετά γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους
υπαλλήλους της Βουλής (πρακτ. 4/26−2−2010), ως δόκιμοι
υπάλληλοι και εντάσσονται κατά κλάδους, βαθμούς και
πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό, οι παρακάτω αναφε−
ρόμενοι, που έχουν τις κατά τις διατάξεις του άρθρου
39 της από 25−6−2008 απόφασης της Ολομέλειας της
Βουλής (Συν. ΡΟΓ΄, ΦΕΚ 126/A΄/2−7−2008), με τις οποίες
τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 117 (πρώην
105) του Κανονισμού της Βουλής (ΦΕΚ 51/Α/1997), όπως
ισχύει, τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις:
− Φώλα Δέσποινα του Σταματίου, σε υπάρχουσα κενή
οργανική θέση του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με Δ΄ βαθμό
και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία
δημοσίευσης της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη,
6 μήνες και 1 ημέρα,

− Κασσίδης Ιωάννης του Θεοδώρου, σε υπάρχουσα
κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ7 Βιβλιοθηκονόμων,
με Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό
την 31−1−2010, 0 έτη, 4 μήνες και 28 ημέρες,
− Μακρής Ιωάννης του Νικολάου, σε υπάρχουσα κενή
οργανική θέση του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με Δ΄ βαθμό
και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία
δημοσίευσης της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη,
0 μήνες και 17 ημέρες,

− Μπίθας Ευστάθιος του Ιωάννη, σε υπάρχουσα κενή
οργανική θέση του κλάδου ΤΕ1 Διοικητικού, με Δ΄ βαθμό
και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την 31−1−2010,
0 έτη, 4 μήνες και 28 ημέρες,
− Παπαδημητρίου Μικαέλα−Ελισάβετ του Αθανασίου,
σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ1
Διοικητικού −Λογιστικού, με Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα
χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία δημοσίευσης
της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη, 1 μήνα και
11 ημέρες,

− Μπετζέλου Μαρία του Κωνσταντίνου, σε συνιστώμενη
προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού − Λογι−
στικού, με Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό
αυτό την 31−1−2010,1 έτος, 2 μήνες και 25 ημέρες,
− Τζώρτζη Μαρία του Ιωάννη, σε συνιστώμενη προσω−
ποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού − Λογιστικού,
με Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό
την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού
στο ΦΕΚ, 0 έτη, 1 μήνα και 11 ημέρες,
− Αναγνωστοπούλου Αγγελική − Χρυσοβαλάντω του
Ιωάννη, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου
ΔΕ1 Διοικητικού − Λογιστικού, με Δ΄ βαθμό και πλεονάζο−
ντα χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία δημοσίευσης
της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη, 1 μήνα και 11
ημέρες και

− Μητροσύλης Νικόλαος του Χρήστου, σε συνιστώμενη
προσωποπαγή θέση του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με
Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την
ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού στο
ΦΕΚ, 0 έτη, 1 μήνα και 11 ημέρες.
(Αρ. εγκρίσεως δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υπηρεσιών
της Βουλής: 4840/3331/13−4−2010).
(Άρθρο 1 και 103 (πρώην 91) του Κανονισμού της Βου−
λής, Μέρος Β’ − ΦΕΚ 51/Α/10−4−97, όπως ισχύει).
Με την 4834/3325/13−4−2010 απόφαση του Προέδρου
της Βουλής των Ελλήνων διορίζονται σε υπάρχουσες
κενές οργανικές θέσεις ή σε συνιστώμενες, με την από−
φαση αυτή, προσωποπαγείς θέσεις κλάδων της Βου−
λής, μετά γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους
υπαλλήλους της Βουλής (πρακτ. 5/10−3−2010), ως μόνι−
μοι ή δόκιμοι υπάλληλοι και εντάσσονται κατά κλάδους,
βαθμούς και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό, οι παρα−
κάτω αναφερόμενοι, που έχουν τις κατά τις διατάξεις
του άρθρου 39 της από 25−6−2008 απόφασης της Ολο−
μέλειας της Βουλής (Συν. POΓ΄, ΦΕΚ 126/Α΄/2−7−2008),
με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρ−
θρου 117 (πρώην 105) του Κανονισμού της Βουλής (ΦΕΚ
51/Α/1997), όπως ισχύει, τυπικές και ουσιαστικές προϋ−
ποθέσεις, ως εξής:
2525
2526 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
− Λάρδας Δημήτριος του Παναγιώτη, ως δόκιμος
υπάλληλος, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του
κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού − Λογιστικού, με Δ΄ βαθμό και
πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία
δημοσίευσης της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη,
0 μήνες και 6 ημέρες,

− Καλοδάνης Γεώργιος − Βάϊος του Άγγελου, ως δό−
κιμος υπάλληλος, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση
του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού − Λογιστικού, με Δ΄ βαθμό
και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία
δημοσίευσης της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη,
4 μήνες και 9 ημέρες,

− Μπούτσικα Αθανασία του Αλεξάνδρου, ως μόνιμη
υπάλληλος, σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση του
κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με Γ βαθμό και πλεονάζοντα
χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία δημοσίευσης
της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη, 11 μήνες και
15 ημέρες,

− Λαθύρη Πηνελόπη του Σωτηρίου, ως μόνιμη υπάλλη−
λος, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου
ΔΕ1 Διοικητικού − Λογιστικού, με Γ΄ βαθμό και πλεο−
νάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την 7−9−2009, 3 έτη, 4
μήνες και 4 ημέρες,

− Βλάσση Γεωργία του Κωνσταντίνου, ως μόνιμη
υπάλληλος, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του
κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού − Λογιστικού, με Γ΄ βαθμό και
πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία
δημοσίευσης της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 3 έτη,
4 μήνες και 4 ημέρες,
− Ζαμπούρου Ελένη του Βασιλείου, ως δόκιμη υπάλ−
ληλος, σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση του κλάδου
ΔΕ2 Υπαλλήλων Γραφείου, με Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα
χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία δημοσίευσης
της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη, 1 μήνα και 3
ημέρες
και
− Χατζοπούλου Γεωργία του Βασιλείου, ως δόκιμη
υπάλληλος, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του
κλάδου ΠΕ13 Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (προσω−
ρινός), με Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό
αυτό την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διο−
ρισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη, 3 μήνες και 15 ημέρες.
(Αρ. εγκρίσεως δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υπηρεσιών
της Βουλής: 4838/3329/13−4−2010).
(Άρθρο 1 και 103 (πρώην 91) του Κανονισμού της Βου−
λής, Μέρος Β’ − ΦΕΚ 51/Α/10−4−97, όπως ισχύει).
Με την 4693/3208/12−4−2010 απόφαση του Προέδρου
της Βουλής των Ελλήνων μετατάσσεται, μετά από γνώ−
μη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους υπαλλήλους
της Βουλής (Πρακτικό 5/2010), επειδή έχει όλα τα τυπι−
κά και ουσιαστικά προσόντα, η Φεβρωνία − Αμαλία Δη−
μητριάδου του Ιωάννη, μόνιμος υπάλληλος της Βουλής,
από την προσωποπαγή θέση που κατέχει με Α΄ βαθμό
στον κλάδο ΔΕ3 Επεξεργασίας Κειμένου (προσωρινός),
σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση στον κλάδο ΠΕ8 Δι−
εθνών και Δημοσίων Σχέσεων με Α΄ βαθμό, με πλεόνα−
σμα χρόνου στο βαθμό αυτό, την 4−3−2010, 0 έτη, 5 μή−
νες, 5 ημέρες.

Φίλιππε εμείς τα Αλλα παιδιά Γεννηθήκαμε Απο Κ.... ;

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΠΙΣΤΕΨΕ ΜΕ ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΜΙΑ ΕΙΔΗΣΗ ΑΞΙΖΕΙ, ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΤΗ ΣΠΑΜΜΑΡΕΙΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΦΙΛΩΝ, ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ!! ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΟΧΕΥΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ!

ΦΑΙΔΩΝ ΘΕΟΦΙΛΟΥ είπε...

Μπράβο. Όλοι μας πρέπει να ξεμπροστιάζουμε ό,τι προσβάλλει το αίσθημα περί δικαίου,και το ότι κάποιοι επιτήδειοι προωθούνται σε θέσεις όπως η βουλή, με φόντο την ανεργία των Ελλήνων, και τον βόγκο των συνταξιούχων και των εργαζομένων. Ήδη η οργή του κόσμου είναι τεράστια. Το μόνο που μένει είναι να εκδηλωθεί...

Υ.Γ. Όσο για τον σχόλιο του ανώνυμου, να του απαντήσεις, ότι δεν θέλεις να έχεις επισκέπτες τους υπαλλήλους της βουλής, που μπήκαν από το παράθυρο και όχι από το ΑΣΕΠ, επιβαρύνοντας την τσέπη των Ελλήνων πολιτών.

Νυκτερινός Επισκέπτης είπε...

@o Ανώνυμος 2010 1:00 μ.μ.
Εκτός του ότι είναι και Υπάλληλος της Βουλής τυγχάνει να είναι και bloger......
Γιαλαντζής bloger
φίλε μου δεν φταίς εσύ που εισαι Υπάλληλος Βουλής οπως είπε και ο Φίλιππος φταίνε οι μεγάλοι που σα μονιμοποιούν .....
Μικρέ μου bloger.....

Ανώνυμος είπε...

Πρωτον, δεν ειμαι "ΜΙΚΡΟΣ". Μικρος ΣΙΓΟΥΡΑ εισαι εσυ, που θες να γινεις ΜΕΓΑΛΟΣ και πηρες με το ετσι θελω κι χωρις να με ρωτησεις, το email μου, και μια 100 mails αλλων που πιθανως δεν ρωτησες για να αυτο-προβληθεις.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ναι ειμαι blogger, αλλα δεν θελω να ποσταρω στο χωρο μου για τη περιπτωση σου, γιατι δεν εισαι ο μοναδικος που σπαμαρεις!!

ΤΡΙΤΟΝ δεν ειμαι υπαλληλος της βουλης..(αλλα κι να ειμαι) πως βρηκες το email moy κι μου εστειλες την παραπανω αναρτηση;;;;;

ΤΕΤΑΡΤΟΝ ο μονος λογος που υπογραφω ανωνυμα, ειναι για να μην νομιζεις εσυ κι ο αλλος κυριος που απαντησε, οτι αν υπεγραφα επωνυμα με το ψευδωνυμο του μπλογκ μου, θα επιθυμουσα την οποιαδηποτε διαφημιση μεσω του χωρου σου!

ΠΕΜΠΤΟΝ δεν ειπα οτι η ειδηση σου δεν αξιζει. ΔΙΑΩΑΣΕ ΞΑΝΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ..

Επιτελους σταματηστε τα SPAM!!!

Νυκτερινός Επισκέπτης είπε...

@2010 4:24 μ.μ.
εμείς πρώτη τη φορά το κάναμε !!!
Τελικά φίλε υπάρχει πολλή μεγάλη υποκρισία μεταξύ μας……
Αναρωτιέσαι που βρήκα το mail σου φυσικά από εσένα ,το πήρα διότι εσύ όπως και οι άλλοι 100 κάποτε μου στιλάτε στο παρελθόν και στέλνετε ακόμη αναρτήσεις με το θέματά σας ,εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τα «spam» όπως λάθος τα βαφτίσατε….
Έτσι καθίσαμε και τα μαζέψαμε και στείλαμε πρώτη φορά μαζικό spam σε όσους μας είχαν στείλει,!!!
Για να είμαστε Δίκαιοι δεν είσαι ο μόνος που έκανε παράπονα κάνανε μερικοί συνάδελφοι blogers γύρω στου 15 με email
Ε!!!! πες μου δεν είναι αυτό υποκρισία;
Όσο για την προβολή που λες δεν με απασχολεί το ιστολόγο είναι από τον Νοέμβριο του 2007 όποτε τα κατά προβολή δεν μας αγγίζουν!!!!
Το θέμα κλίνει εδώ και εάν θέλεις στείλε μας το mail σου για μπεις στην λίστα όπως οι 15 συνάδελφοι που εξέφρασαν παράπονα για να μην σας ενοχλήσουμε στο μέλλον….

Ανώνυμος είπε...

Φιλε σου εστειλα email την στιγμη που εστειλες την αναρτηση σου σε εμενα κι σε αλλους...99. τσεκαρε λιγο το inbox σου.

Επισης μη γινεσαι ψευτης, τουλαχιστον στη περιπτωση μου! Εγω ποτε μα ποτε δεν εχω στειλει σε email, αναρτησεις μου! ΠΟΤΕ ομως!. Δεν εχω λογο να σου πω ψεματα. Αν επιθυμουσα να προβληθω θα αφηνα τα σχολια μου με το ψευδωνυμο του μπλογκ μου! Επισης πολλοι αλλοι φιλοι μπλογκερ, ΛΙΓΟΙ το τονιζω, πιστευω ειναι σε θεση να το επιβεβαιωσουν αν τους το ζητησω!!
Ασχετα αν δινω την επιλογη στον επισκεπτη να εγγραφει μεσω του feedburner στα αρθρα μου! Αυτο μπορεις ευκολα να καταλαβεις, οτι το κανει με την ιδια τη θεληση του!

ria είπε...

η απόλυτη ξεφτίλα...

δεν πρόκειται να αλλάξουμε ποτέ!